ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst van Meesters
van Schier
hierna te noemen: “Aanbieder”, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De
toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg
van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich
tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient de uitleg respectievelijk de situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en
aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een
offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2 Aanbieder kan niet aan zijn offertes of
aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen
zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Aanbieder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aanbieder anders
aangeeft.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging
overeenkomst

6 De overeenkomst tussen Aanbieder en de Wederpartij
wordt aangegaan voor de periode die nodig is om het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod te leveren, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.

7 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of
voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
de Wederpartij Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.

8 Indien Aanbieder gegevens behoeft van de
Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Aanbieder
ter beschikking heeft gesteld.

9 Levering geschiedt af bedrijf van Aanbieder. De
Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is Aanbieder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van de Wederpartij.

10 Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.

11 Aanbieder is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.

12 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan Aanbieder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de Wederpartij overeengekomen inspanningen is
nagekomen.

13 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daarbij kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aanbieder zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.

14 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Aanbieder gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Aanbieder
bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen
tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie
van Aanbieder op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op
te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aanbieder een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.

15 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aanbieder gehouden is, dan
is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten)
aan de zijde van Aanbieder daardoor ontstaan.

16 Indien Aanbieder met de Wederpartij een vaste prijs
overeenkomt, dan is Aanbieder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging
van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving
of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4. Opschorting,
ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Aanbieder is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-de Wederpartij
de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;

-na het sluiten
van de overeenkomst Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Wederpartij
bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;

-Indien door de
vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Aanbieder kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Aanbieder op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien
Aanbieder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Aanbieder tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij
toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst terstond en met
directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)
surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder
op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel
of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan
en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van
derden daaronder begrepen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze
periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

4. Voor zoveel Aanbieder ten tijde van het intreden
van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel
6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aanbieder aangegeven. Aanbieder
is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening
van het door hem aan Aanbieder verschuldigde.

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op.

4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen
eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel
7. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de
wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Aanbieder en de door Aanbieder bij de uitvoering
van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel
8. Aansprakelijkheid

1. Indien Aanbieder
aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.

2. Aanbieder is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is
uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.

3. Indien Aanbieder
aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Aanbieder beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van
Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden.

7. Aanbieder is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel
9. Intellectuele eigendom

1. Aanbieder behoudt zich de
rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. Aanbieder heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk
recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is
bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
overleg te beslechten.

Artikel 11. Vindplaats en
wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn opgenomen op de website van
Aanbieder

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met Aanbieder.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Einde