MindSonar, jouw kwaliteiten in kaart

Wat is MindSonar®

MindSonar® is een meetinstrument dat meet hoe mensen, of teams, in een gegeven situatie denken, wat zij belangrijk vinden, wat zij wel en niet waarnemen en wat in de gegeven situatie kwaliteiten en valkuilen zijn. MindSonar® gaat er, in tegenstelling tot ander psychologische meetinstrumenten, van uit dat mensen in verschillende situaties andere criteria, andere drijfveren en een andere manier van denken hebben én dat mensen dit kunnen veranderen.      

Wat doet het

MindSonar® brengt vijf criteria en zeven drijfveren in kaart en geeft jouw manier van denken weer in dertien metaprogramma’s. Samen geven ze een duidelijk beeld van hoe jouw kwaliteiten in de gegeven situatie uitwerken. De gemeten waarden worden zichtbaar gemaakt in grafieken en rapporten. 

Grafische weergave 

 

 

Wat is denken? 

Denken en doen zijn sterk met elkaar verweven. Hoe je denkt beïnvloedt wat je waarneemt. Hoe jij denkt, wat jij waarneemt en wat jij daarbij voelt bepaalt hoe jij in een gegeven situatie handelt.

MindSonar® meet denkstijlen in een bepaalde context. Dit kan jouw manier van denken op je werk zijn of hoe een team denkt als het samenwerkt. Denkstijlen zijn kwaliteiten die in een gegeven context positief uitwerken of juist belemmerend werken (allergieën). Zichtbaar maken hoe denkstijlen onderling werken maakt je bewust van het effect van jouw gedrag op het gedrag van anderen.

Denkstijlen 

Door te meten hoe jij denkt (dus niet wat jij denkt) kunnen patronen in denkstijlen in kaart worden gebracht. Combinaties van denkstijlen geven inzicht in hoe jij in een gegeven situatie handelt.

 1. Proactief vs. reactief handelen.
 2. Doelen halen vs. problemen voorkomen.
 3. Een eigen mening hebben vs. vooral luisteren naar anderen.
 4. Mogelijkheden zien vs. regels volgen.
 5. Overeenkomsten zien vs. verschillen zien.
 6. Zelf het verschil maken vs. verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen.
 7. Op hoofdlijnen denken vs. in detail denken.
 8. Focus op handhaven, ontwikkelen of veranderen.
 9. Focus op mensen, activiteiten of informatie.
 10. Aandacht voor concept, structuur of toepassing.
 11. Samen, in de nabijheid van of alleen werken.
 12. Focus op heden, verleden of toekomst.
 13. Waarnemen vanuit zien, horen of voelen.
   
  Voorbeeld: Dalai Lama’s thinking styles klik hier

Drijfveren 

Naast denkstijlen brengt MindSonar® jouw Graves’ waardesystemen in kaart. Waardesystemen zijn een weergave van dominante behoeften (drijfveren) achter gedrag. MindSonar® onderscheidt zeven waardesystemen. Alle waardesystemen zijn in ieder mens aanwezig en worden geactiveerd door omstandigheden.

 Maatstaven 

MindSonar® stelt vast welke hiërarchie van maatstaven in de onderzochte situatie een dominante rol speelt.

Maatstaven sturen de waarneming, motiveren voor gedrag, geven richting aan gedrag en zijn de bewijsgrond voor het slagen van de actie. Onze kerncriteria of hoogst gewaardeerde criteria vormen onze waarden.

Werken met expert profielen 

MindSonar® is een weergave van de functies van het driedelig brein. Onderzoek heeft aangetoond dat MindSonar® predictieve validiteit heeft, dat wil zeggen voorspellend vermogen. Een vergelijk van jouw profiel met een gemeten expertprofiel maakt gerichte ontwikkeling mogelijk. Een expertprofiel is een profiel waarin de excellente eigenschappen van een persoon of team in een gegeven context zichtbaar is gemaakt.

             

 

             

 

Werken met teamprofielen

Naast individuele profielen kunnen teamprofielen worden gemeten, verschillen in stijlen worden zichtbaar en verklaren hoe teams samenwerken.


Valide en betrouwbaar

MindSonar® is een betrouwbaar en valide instrument. Om dit te borgen is uitgebreid onderzoek gedaan naar begripsvaliditeit, predictieve validiteit, naar de correlaties tussen denkstijlen en naar de Cronbach’s alpha, deze meet de interne consistentie van de test.