Talent analyseren

 

TMA methode

TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Het uitgangspunt van TMA is dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in werk dat dicht bij hen ligt. Werkzaamheden die aansluiten bij drijfveren en talenten worden als motiverend ervaren, mensen krijgen daar als het ware energie van. De TMA analyse maakt zichtbaar welke competenties energie opleveren en welke competenties energie vragen, waarbij het gaat om hierin een gezonde balans te vinden.

Drie factoren spelen daarbij een rol:

Drijfveren en talenten van een persoon
Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren uitvoerig in kaart gebracht en vertaalt naar talenten. Drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zetten mensen aan tot gedrag of remmen gedrag, waarbij gedrag wordt bepaald door ‘willen’ (drijfveren en talenten) en ‘kunnen’ (competenties en cognitieve capaciteiten) in een omgeving die stimuleert of belemmert.

 

Competenties en capaciteiten van een persoon
Competenties zijn gedragsvaardigheden, TMA werkt met heldere competentieprofielen op basis van 23 resultaatgebieden en 53 standaard competenties, uitgeschreven op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De mate van ontwikkelbaarheid hangt af van de aanleg die de kandidaat heeft voor de competenties. Dit wordt vastgesteld op basis van drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten. 
Met een 360 graden feedback analyse kan in kaart worden gebracht in welke mate de kandidaat het bij de competenties behorende gewenste gedrag in de praktijk ook werkelijk laat zien. Hiervoor geven meerdere beoordelaars feedback aan de hand van beschreven gedragingen behorende bij de geselecteerde competenties van het competentieprofiel.

De omgeving waarin een persoon zich bevindt
De omgeving waarbinnen competenties relevant zijn speelt zoverre een rol dat impactvolle gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op talenten. 

De scores, grafieken en omschrijvingen uit de verschillende TMA-rapportages geven inzicht in hoe talent werk in een context en vormen de basis voor een gericht advies. De TMA is een hulpmiddel waarmee u meer gestructureerd, meer diepgaand en meer gericht een gesprek met een kandidaat kan voeren aangaande selectie, mobiliteit en/of ontwikkeling.

TMA rapporteert zonder waardeoordeel. Het is wel zo, dat in het licht van een bepaalde context, functie of organisatiecultuur bepaalde talenten en persoonlijkheidskenmerken van een kandidaat energie opleveren of juist energie vragen, is hierin een gezonde balans aanwezig dan krijgt een kandidaat voldoende energie uit de werkzaamheden die hij of zij verricht.

 

 

 De performancematrix is een weergave van aanwezig talent en waargenomen gedrag.             

 

TMA kan voor de volgende doelen worden ingezet:

 • Ontwikkeling
  Voor persoonlijke ontwikkeling kan het TMA gebruikt worden bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en persoonlijke ontwikkeling. Bij ontwikkeling wordt er breder naar talenten gekeken. Enerzijds kijken wij naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen en anderzijds kijken wij naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen kan worden afgestemd op de talenten en leerstijl die een persoon heeft.
 • Selectie
  Voor selectie kan TMA ingezet worden bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. Er wordt dan meer gefocust op scores van talenten die van belang zijn voor succesvol toekomstig functioneren.
 • Mobiliteit
  Voor mobiliteit kan TMA ingezet worden bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In dit kader wordt er gekeken naar waar kandidaten het beste passen en geeft het inzicht in mogelijkheden van kandidaten.
 • Potentieel-analyse
  De Potentieel analyse kan ingezet worden voor ontwikkeling én voor selectie. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten. Wij achterhalen zo het maximale potentieel van een kandidaat, bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship.
 • Re-integratie
  Voor re-integratie kan TMA bijvoorbeeld ingezet worden bij IRO-trajecten. Bij re-integratie kan dan gekeken worden welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen. Daarnaast wordt er gekeken of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het re-integratieproces of dit proces juist kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door meer te focussen op de sterke kanten dan op de valkuilen.
 • Opleiding
  Voor opleidingen wordt TMA ingezet bij zowel reguliere opleidingstrajecten als opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. In het kader van opleidingen in het algemeen kan gekeken worden naar leer- en ontwikkelstijl en talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. Tevens kunnen studenten en cursisten gerichter worden begeleid bij het leerproces.

Verder praten over competentiemanagement? T: (+31) 6 36 46 39 29, M: info@meestersvanschier.nl.