Werk dat aansluit bij drijfveren en talenten werkt motiverend, daar krijg je energie van. In organisaties zie je dat terug in betere resultaten en lagere kosten. Aanwezig talent is ook een goede basis voor verdere ontwikkeling. De Talenten Motivatie Analyse maakt zichtbaar welke competenties energie opleveren en welke energie vragen. Het gaat erom om hierin een gezonde balans te vinden. Drie factoren spelen een rol:

1. Drijfveren en talenten van een persoon 

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren uitvoerig in kaart en vertaalt deze naar talenten. Drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zetten mensen aan tot gedrag of remmen gedrag. Gedrag wordt bepaald door ‘willen’ (drijfveren en talenten) en ‘kunnen’ (competenties en cognitieve capaciteiten) in een omgeving die stimuleert of belemmert.

2. Competenties

Competenties zijn gedragsvaardigheden. Met TMA beschrijven we heldere competentieprofielen. We maken gebruik van 23 resultaatgebieden en 53 standaard competenties. Per competentie beschrijven we gedragsvaardigheden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Of en in welk mate we competenties kunnen ontwikkelen hangt af van de aanleg (het talent) dat iemand heeft.

Door een match te maken tussen de TMA talentanalyse en de 360 graden feedback analyse, wordt in de Performancematrix (grafiek) zichtbaar hoe talent zich uit in gedrag en op welk talent ontwikkeling ingezet kan worden. Beide analyses geven krachtige handvatten om op te sturen in bijvoorbeeld de HRM-cyclus.

3. De omgeving waarin een persoon zich bevindt

Talenten kunnen, in een bepaalde omgeving, functie of organisatiecultuur, energie opleveren of juist energie vragen. Als hierin een gezonde balans aanwezig is, dan krijg je voldoende energie uit de werkzaamheden die je verricht. Je kunt het werk lang volhouden.

“Ik ben meer bewust leiding gaan geven aan mijn team. Ik geef mijn team nu meer ruimte en luister beter naar wat zij inbrengen. Ik merk dat ik daardoor beter kan inschatten wat zij zelf kunnen- en willen oppakken. Hierdoor is er meer balans, ieder kan zo zijn kwaliteiten inzetten en dat werk doen wat dichtbij ligt. Het werk is voor iedereen en ook voor mij leuker geworden.”

TMA kan voor de volgende doelen worden ingezet:

 • Ontwikkeling
  We zetten TMA in bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en persoonlijke ontwikkeling. Bij ontwikkeling wordt er breder naar talenten gekeken. We kijken naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen en naar de persoonlijke voorkeur. Dit leidt tot een ontwikkelrichting afgestemd op de talenten en leerstijl die een persoon heeft.
 • Opleiding
  We zetten TMA in bij opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. We kijken naar de leer- en ontwikkelstijl en naar talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. We kunnen zo deelnemers gerichter begeleiden bij het leerproces.
 • Selectie
  Voor selectie zetten we TMA in bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. De focus ligt dan op talentscores die van belang zijn voor succesvol toekomstig functioneren.
 • Mobiliteit
  Bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan, kunnen we met TMA kijken naar welke kandidaten het beste passen bij welke functies. TMA geeft inzicht in de mogelijkheden van kandidaten.
 • Potentieel-analyse
  De Potentieel analyse zetten we in als we willen kijken naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft, gezien zijn talenten, ervaringen, opleidingen en capaciteiten. Bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship.
 • Re-integratie
  Bij re-integratie kijken we naar welke talenten competenties ondersteunen die interessant zijn voor andere werkzaamheden. We kijken of er talenten zijn die dit proces kunnen versnellen, bijvoorbeeld door te focussen op de sterke kanten in een profiel en te kijken hoe we dit kunnen inzetten.

Ook advies over talentmanagement? Bel met (+31) 6 36 46 39 29 of mail naar info@2explore-tc.nl.