How-to LEAD! programma

Intake, formuleren van leerdoelen.

Dag 1, Principes van leiderschap, de basis op orde

Ochtend:

 • De stap naar leiderschap, jouw positie in de groep.
 • Jouw rol in de organisatie, waar sta je voor.
 • Uitdragen van missie, visie, strategie, doelen, waarden, normen.
 • Principes van waaruit je handelt.
 • Veranderingen doorvoeren, invloed uitoefenen.
 • Motiveren en stimuleren.

Middag:

 • Bevorderen van samenwerking en toezicht houden.
 • Aanspreken op gedrag en weerstand ombuigen.
 • Effectief communiceren, de principes.
 • Cognitief en empathisch inleven
 • Coachend leidinggeven, sturen met vragen.

Evalueren van de dag, aansluitend diner en avondprogramma.

Dag 2, Leiderschap, nature en nurture

Ochtend: werken naast- en met het paard, individueel

 • De stap naar binnen, zelfkennis en reflectie.
 • Authentiek en intuïtief handelen.
 • Dieper contact maken en veiligheid bieden.
 • Objectief waarnemen, situaties inschatten.
 • Leiderschap tonen, de balans tussen stevigheid en kwetsbaarheid.

Middag: werken naast- en met het paard, team

 • Samenwerken, wat is je plan, waar wil je naar toe.
 • Bovenstroom en onderstroom, interventies plegen.
 • Situationeel leidinggeven, willen, kunnen en durven.
 • Omgaan met succes en tegenslag.

Evalueren van de dag, transferopdracht, inlezen dag 3.

Dag 3, Betere resultaten door betere beslissingen en werken aan gespreksvaardigheden

Ochtend:

 • Prioriteiten stellen, effectief denken en handelen.
 • Betere beslissingen nemen.
 • Resultaten meten en bespreken.
 • Verbeterplannen maken en doorvoeren.
 • Persoonlijkheidstypologieën, verplaatsen in de ander.

Middag: Werken met acteur

 • Gesprekstechnieken, de regie houden en sturen op resultaat.
 • Taakrijpheid, afspreken en aanspreken.
 • Risico’s inschatten en los durven laten.
 • Lastige gesprekken voeren, feedback geven.
 • Slechtnieuws brengen .

Evalueren training, transferopdracht


How-to CHANGE! programma

Bij verbeteren gaat het om afwegen welke ingrepen nodig zijn om het onderscheidend vermogen van de onderneming te versterken. Wie kan het proces van veranderen leiden zodat er waarde wordt gecreëerd. Wie ontwikkelt die visie, toont het noodzakelijk leiderschap en brengt mensen in beweging? Ben jij dat?

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een organisatieverbetering en zorg je ervoor dat vitale medewerkers niet als eerste opstappen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers noodzakelijke veranderingen in jouw onderneming gaan zien als een logisch gevolg van wat er om hen heen gebeurt. Het succes zit in de factor mens, terwijl de aandacht vaak ligt bij de nieuwe structuur, het verbeteren van processen en het afbouwen van ’menselijk kapitaal’. Voorkom onrust, weerstand, ongewenst vroegtijdig verloop, dalende productiviteit en een afnemend psychologisch contract. Onderscheidend vermogen komt voort uit omdenken.


CULTURE PLUS! programma

Met het management in een inspirerende omgeving actuele vraagstukken tegen het licht houden. Van tijd tot tijd uitlijnen van de organisatie, verhoogt de wendbaarheid en de slagkracht van de organisatie, ook in zwaar weer.

Thema’s

 • Weten wat je aan elkaar hebt met betrekking tot intenties, kwaliteiten, criteria, visie, doelen.
 • Bewustzijn van hoe macht wordt uitgeoefend en hoe besluiten tot stand komen.
 • Uitspreken van verwachtingen en uitspreken van het vertrouwen in elkaar.
 • Gezamenlijke visie op ondernemerschap, waarde creatie, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, communicatie en gedragsregels.
 • Gezamenlijke visie op de identiteit van de onderneming, op waarden/normen/cultuur, benodigde kwaliteiten, wenselijk gedrag en concrete resultaatgebieden.
 • Visie ontwikkeling op leiderschap, leiderschapsstijl afstemmen op strategische doelen.
 • DNA benoemen, ontwikkelpotentieel in kaart brengen en paden ontwikkelen voor gerichte competentieontwikkeling.
 • Gezamenlijke visie ontwikkeling op het aantrekken, ontwikkelen, motiveren, stimuleren, borgen en belonen van individuele kwaliteiten/competenties.
 • Bewustzijn van het effect van voorleven en strategische communiceren.
 • Werken met MindSonar versterkt de onderlinge communicatie.


TEAM SKILLS workshop

Gemeenschappelijke betekenis geven aan de hogere doelen en kernwaarden van de organisatie, zorgt voor een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat, over hoe deelresultaten samenhangen, de onderlinge afhankelijkheden en de individuele taak. Dit versterkt de taakcohesie (bovenstroom) in teams, mensen weten waar zij met elkaar voor staan en voor gaan. Naast concrete doelen hebben organisaties te maken met de onderlinge verhoudingen, deze zijn minder zichtbaar (onderstroom), echter sterk bepalend voor de kwaliteit waarmee mensen samenwerken. Weten wat je aan elkaar hebt versterkt de sociale cohesie (onderstroom) in teams.

Rond de tafel gesprekken (cultuurdragers)

 • Het concept, begrijpen, (h)erkennen en betekenis geven.
 • a2Results, de kwaliteit van samenwerken.
 • Vertaalslag naar organisatie onderdelen.
 • Inrollen en borgen.

Intake

Werken aan de bovenstroom (Leidinggevenden en medewerkers)

 • Begrijpen, (h)erkennen en betekenis geven.
 • Verbinden van kernwaarden met individuele waarden.
 • Vertalen naar de individuele taak en de onderlinge afhankelijkheden
 • Definiëren van de kwaliteit van samenwerken.
 • Tussenevaluatie

Werken aan de onderstroom (leidinggevenden en medewerkers)

 • Begrijpen, (h)erkennen en betekenis geven.
 • Verbinding en samenwerking bevorderende principes en vaardigheden.
 • Wederzijdse verwachtingen en vertrouwen.
 • De kwaliteit van samenwerken.
 • Tussenevaluatie

Werken aan zichtbaar resultaat (medewerkers in zelfsturende teams)

 • We zien dezelfde samenhang, kennen onze taak en zijn gemotiveerd.
 • We zijn bewust van elkaars kwaliteiten, werken samen en inspireren elkaar.
 • We voelen ons bevoegd, zijn gefocust en nemen indien nodig initiatief.
 • We delen open informatie en voelen elkaar aan.
 • We begrijpen oorzaken, verbeteren, anticiperen en leren samen.
 • We passen ons als team flexibel aan zodat er gebeurt wat nodig is.
 • We maken keuzes en stellen prioriteiten vanuit het grotere plaatje.
 • De kwaliteit van samenwerken, evalueren en borgen van resultaten.

Evaluatie van resultaten, borging en opvolging

Teams werken effectiever als medewerkers en leidinggevenden op elkaar zijn afgestemd en ingespeeld, als de succesfactoren voor samenwerken zijn ingevuld.

DIDACTIEK, train de trainer

Heb je een kennisintensieve organisatie en je wilt de trainingen aan je klanten een meer representatief karakter te geven? Investeer dan in het ontwikkelen van contactuele-, communicatieve-, sociale- en didactische vaardigheden van je trainers.

In de training Didactiek gaat het om ambassadeurschap, om het ontwikkelen van reflectief vermogen, om het steviger betrekken van eindgebruikers bij je organisatie, om het signaleren van commerciële kansen en om het werken met trainingsstandaards en creatieve werkvormen. Om bij jouw klanten het verschil te maken.